ਗੋਫਿਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

GoPhish ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ, Hailbytes ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ 0.11.2 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ

GoPhish ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 

ਇਹ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ SMTP ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰਨ, AWS ਨਾਲ ਆਪਣਾ GoPhish ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗੀ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ SMTP ਸਰਵਰ ਨੂੰ AWS ਨਾਲ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਵਰ (VPS) ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ SMTP ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਫਿਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?

ਗੋਫਿਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

GoPhish ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ, Hailbytes ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ 0.11.2 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ

GoPhish ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ SMTP ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰਨ, AWS ਨਾਲ ਆਪਣਾ GoPhish ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗੀ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ SMTP ਸਰਵਰ ਨੂੰ AWS ਨਾਲ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਵਰ (VPS) ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ SMTP ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਫਿਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?

ਗੋਫਿਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ

GoPhish ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ, Hailbytes ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ 0.11.2 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ

GoPhish ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 

ਇਹ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ SMTP ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰਨ, AWS ਨਾਲ ਆਪਣਾ GoPhish ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗੀ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ SMTP ਸਰਵਰ ਨੂੰ AWS ਨਾਲ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਵਰ (VPS) ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ SMTP ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਫਿਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?